อื่นๆ

บริการทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าวจังหวัดกระบี่

อื่นๆ

บริการทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าวจังหวัดกระบี่

 

รับทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าวจังหวัดกระบี่ณ ปัจจุบันอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยมีปริมาณที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากแรงงานในประเทศไทยมีจำนวนไม่เพียงพอ และขณะนี้การพัฒนาและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมมีอัตราสูงขึ้น ทำให้นายจ้างมีความต้องการจ้างแรงงานเป็นจำนวนมาก ก่อนอื่นที่นายจ้างจะจ้างงานแรงงานต่างด้าว ควรมีความรู้เบื้องต้นดังนี้

 

การจ้างแรงงานต่างด้าวต้องเข้ามาตามระบบ MOU เท่านั้น

หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า การจ้างแรงงานต่างด้าวจะต้องทำตามบันทึกข้อตกลงหรือ MOU หากไม่มีถือว่าเป็นการจ้างงานอย่างผิดกฎหมาย มาดูกันดีกว่าว่าการนำเข้าแรงงานตามระบบ MOU ควรทำอย่างไรบ้าง

 

ขั้นตอนการทำ MOU

 

1.ต้องยื่นเอกสาร DEMAND LETTER หรือคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ โดยต้องส่งเอกสารคำร้องที่ได้ไปยังตัวแทนประเทศต้นทางเพื่อดำเนินการคัดเลือกแรงงาน หลังจากนั้นตัวแทนประเทศต้นทางจัดทำบัญชีรายชื่อส่งกลับมา

2.ยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับมาจากเอเจนซี่ที่ต่างประเทศ

 • ยื่นบัญชีรายชื่อพร้อมแบบ ตท. 2 และเอกสารประกอบ ที่ สจจ/สจก.
 • ชำระค่าใบอนุญาตทำงาน 1,900 บาท  กรณีนายจ้างยื่นเองจะต้องวางประกัน 1,000 บาท/แรงงาน 1 คน สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 • นำหนังสือและเอกสารที่ได้จาก สจจ/สจก ยื่นส่งต่อที่กรมการจัดหางาน
 • กรมการจัดหางานออกหนังสือถึงสถานทูตไทย และสตม.
 • แรงงานประทับตราวีซ่า (ประเภท NON L-A)
 • ตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
 • อบรมที่ศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการการจ้าง ฯ
 • รับใบอนุญาตทำงาน  SMART CARD

3.แจ้งที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าวภายใน 24 ชั่วโมง

4.แจ้งการเข้าทำงานของแรงงานต่างด้าวภายใน 15 วัน

5.ขั้นตอนสุดท้ายยื่นใบรับรองแพทย์ ตรวจสุขภาพภายใน 30 วันและยื่นใบรับรองแพทย์ที่สำนักงานจัดหางาน

 

เอกสารที่ต้องเตรียม 

 

สำหรับนายจ้าง

 1. หนังสือรับรองบริษัท (กรณีนิติบุคคล)
 2. บัตรประชาชน
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. แผนที่สถานที่ทำงาน
 5. รูปถ่ายสถานที่ทำงานและที่พัก
 6. กรณีกิจการก่อสร้างต้องมีสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 7. รายละเอียดความต้องการสวัสดิการต่าง ๆ

 

สำหรับลูกจ้าง (กรณีคนเก่า)

 1. บัตรประชาชน
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. ใบเกิด
 4. พาสปอร์ต , ใบอนุญาตทำงาน (ฉบับเก่า)

 

**แรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรชมพูสามารถทำ MOU แบบพิเศษ คือ แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยสามารถทำ MOU ได้ โดยที่ไม่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง ทำให้สะดวกทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

 

ข้อควรรู้ก่อนการจ้างงานแรงงานต่างด้าว

 

จ้างแรงงานต่างด้าวพร้อมทำ MOU สามารถทำผ่านบริษัทจัดหาแรงงาน การดำเนินการด้านเอกสารต่าง ๆ อาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และนายจ้างอาจไม่มีเวลามากพอ จึงมีบริษัทจัดหาแรงงานที่พร้อมช่วยดำเนินเรื่องต่าง ๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน และมีบริการให้คำปรึกษาแก่นายจ้างและแรงงานจากผู้เชี่ยวชาญรอบด้านที่พร้อมดูแลตลอดอายุสัญญา

 

แรงงานจะต้องผ่านการอบรมก่อนเริ่มทำงาน โดยต้องเข้ารับการอบรมที่ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างหน่วยงานของรัฐ ซึ่งแรงงานจะได้รับการอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ และได้รับการตรวจสอบคัดกรองก่อนที่จะอนุญาตให้เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เมื่อผ่านการอบรมก็จะได้รับใบอนุญาตทำงาน

 

แรงงานต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าวทุกคนจะต้องเข้าตรวจสุขภาพ โดยแรงงานจะต้องไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย เท้าช้าง พิษสุราเรื้อรัง ซิฟิลิสในระยะที่ 3 และติดยาเสพติด

 

แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานต้องเสียค่าใช้จ่าย

 

 • ค่าหนังสือเดินทาง
 • ค่าตรวจสุขภาพ
 • ค่าใบอนุญาตทำงาน
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าประกันสังคม ค่าประกันสุขภาพ

 

แรงงานต่างด้าวต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น ตามกฎหมายแรงงานต่างด้าวต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป กรณีที่มีการอนุญาตให้จ้างแรงงานที่อายุต่ำกว่า 18 ปี แรงงานต้องอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งแรงงานเหล่านี้สามารถทำได้เฉพาะงานที่ไม่เป็นอันตราย เช่น งานที่ไม่เกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียงและแสงที่มีระดับแตกต่างจากปกติอันอาจเป็นอันตราย งานที่ไม่เกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่งานในสถานีบริการที่เป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น

 

แรงงานต่างด้าวต้องทำประกันสังคมทุกคน แรงงานต่างด้าว MOU จะต้องทำประกันสังคมร่วมด้วย หากทำประกันสังคมครั้งแรก จะต้องซื้อประกันสุขภาพแบบ 3 เดือนก่อน เนื่องจากผู้ประกันตนต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมเป็นเวลา 3 เดือน จึงจะสามารถใช้สิทธิ์ได้

 

แรงงานต่างด้าวต้องรายงานตัวทุก 90 วัน แรงงานต้องแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ก่อน 15 วัน หรือหลัง 7 วันนับจากวันครบกำหนด หากเกินกำหนดการแจ้งที่พักอาศัยจะถูกดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,000 บาท

 

แรงงานต่างด้าวได้รับค่าแรงขั้นต่ำเท่ากับแรงงานไทย หากจะจ้างแรงงานต่างด้าว ราคาจะแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด สามารถตรวจสอบได้ที่ ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 

 

จ้างแรงงานต่างด้าว ไม่มีใบอนุญาตได้รับโทษอะไรบ้าง นายจ้าง มีโทษปรับ 10,000 – 100,000 บาท / ต่างด้าว 1 คน หากทำผิดซ้ำมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี

 

ลูกจ้าง โทษปรับ 5,000 – 50,000 บาท / ต่างด้าว 1 คน และจะถูกส่งออกนอกราชอาณาจักร นอกจากนี้แรงงานต่างด้าวห้ามขออนุญาตทำงานภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับโทษ

10 สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นข้อควรรู้ในการจ้างแรงงานต่างด้าว ปี 2562 เรารู้ดีว่าการจ้างแรงงานต่างด้าว การทำ MOU และเอกสารต่าง ๆ มีหลายขั้นตอนและถ้าหากเกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้คุณเสียเวลาได้ 

 

คนต่างด้าวไม่มีเอกสารอะไรเลย (เถื่อน) ทำงานอยู่กับนายจ้างหรือแรงงานที่มีเอกสารแต่หมดอายุ ต้องทำอย่างไร

 

 • กรณีคนต่างด้าวมีเอกสารแต่หมดอายุ เช่น มีหนังสือเดินทาง มีวีซ่า แต่ใบอนุญาตหมดอายุให้ไปขอ ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด (สจจ.) หรือ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 (สจก.)

 

 • กรณีไม่มีเอกสารอะไรเลยให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 6 ก.ค. 60 ดังนี้

 

 1. ให้ยื่นคำขอที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวทั้งประเทศ 76 จังหวัด และ กทม.อีก 10 ศูนย์ โดยนำหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน/หลักฐานการลงนามนิติบุคคลพร้อมรูปถ่ายต่างด้าว 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป พร้อมกรอกแบบคำขอ
 2. เจ้าหน้าที่ออกใบรับคำขอ
 3. เจ้าหน้าที่นัดหมายเพื่อพิสูจน์ความเป็นนายจ้าง และลูกจ้าง แล้วออกหนังสือรับรองให้ไปขอรับ CI และประทับตราการอยู่ในราชอาณาจักร (ตม.) ที่ศูนย์ฯ ของประเทศต้นทางจำนวน 6 ศูนย์ ใน 5 จังหวัด (กรณีสัญชาติเมียนมา)
 4. คนต่างด้าวไปทำ CI ที่ศูนย์ตามข้อ 3 และประทับตราจาก ตม. แล้วไปตรวจสุขภาพและทำบัตรประกันสุขภาพ
 5. นายจ้าง/คนต่างด้าวนำหลักฐานไปที่ สจจ./สจก. เพื่อขอรับใบอนุญาตทำงาน (WP)

 

รับทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว กระบี่ บริการทำหนังสือเดินทาง สำหรับแรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา สะดวกสบายได้เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย 100% โดยบริษัทฯ มืออาชีพด้านแรงงานต่างด้าว หนึ่งในกลุ่มผู้บุกเบิกธุรกิจบริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ซึ่งไม่เพียงทำหน้าที่ในการนำเข้าคนงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้การดูแลแก้ปัญหา ให้คำปรึกษาแก่นายจ้าง และแรงงานอย่างถูกต้องเท่าเทียม ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญและเข้าใจในขั้นตอน และกฎหมาย ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ รับทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าวจังหวัดกระบี่ มีปัญหาหรือต้องการปรึกษาใดๆ Tel : 095-4204070 เพชร ยินดีให้บริการครับ

 

 

 

Comments

แสดงความคิดเห็นที่นี้

Powered by Facebook Comments

More in อื่นๆ

โรงงานถ่าน

โรงงานถ่าน ปลอดภัย คุณภาพระดับมืออาชีพ

adminกรกฎาคม 3, 2024
รับติดตั้งเครื่องจักร

รับติดตั้งเครื่องจักร ผู้เชี่ยวชาญด้านงานระบบอุตสาหกรรมครบวงจร

adminกรกฎาคม 1, 2024
เปิดเซิฟมายคราฟ

เปิดเซิร์ฟเวอร์และเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนๆ ใน Minecraft

adminกรกฎาคม 1, 2024
โรงแรมแมว พัทยา

บริการฝากเลี้ยงแมว | โรงแรมแมว พัทยา

adminมิถุนายน 25, 2024
คลินิกทันตกรรม บางแก้ว

คลินิกทันตกรรม บางแก้ว | Bangkaew Smile Dental Clinic

adminมิถุนายน 19, 2024
เคลือบแก้ว เชียงราย

The Wash Factory

adminมิถุนายน 13, 2024
กาแฟ คาเฟ่ 

TATA Chiang Dao Cafe, Restaurant, and Farm

adminมิถุนายน 8, 2024
ติ่มซำ ภูเก็ต

Cafe DimSum Phuket คาเฟ่ ติ่มซำ ภูเก็ต

adminพฤษภาคม 29, 2024
ข้าวกล่องอโศก

ข้าวกล่องอโศก

adminพฤษภาคม 27, 2024