ข่าว สงขลา

บ้านมือสอง ราคาถูก-สินเชื่อบ้าน สวัสดิการ รายย่อย ปี 2561 จาก ธอส.

ข่าว สงขลา

บ้านมือสอง ราคาถูก-สินเชื่อบ้าน สวัสดิการ รายย่อย ปี 2561 จาก ธอส.

บ้านมือสอง ราคาถูกสินเชื่อบ้าน สวัสดิการ รายย่อย ปี 2561 จาก ธอส. สวัสดีค่ะ วันนี้เรานำ สินเชื่อบ้าน สวัสดิการรายย่อยของทาง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ให้กับท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะคะ โดยสินเชื่อบ้านสวัสดิการ/รายย่อย ปี 2561 นี้ รับดอกเบี้ย ปีแรก MRR-3.95% ต่อปี หรือเท่ากับ 2.80 % ต่อปีกันเลยทีเดียว ไปดูกันเลยค่ะว่ามีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดอะไรบ้าง

สินเชื่อบ้าน กับ คุณสมบัติผู้ยื่น

เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป และ ลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้า บ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร/ ใบแจ้งความแยกกันอยู่
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ
 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ ( กรณีซื้อ)
 • สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)
 • ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

กู้บ้านต้องรู้ เรื่องที่ 2 : ดอกเบี้ยคงที่ & ดอกเบี้ยลอยตัว คืออะไร ?

หลังจากที่เราทราบกันแล้วว่า อัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านนั้นเป็นได้ทั้ง MLR และ MRR จากบทความ กู้บ้านต้องรู้ เรื่องที่ 1 ที่ผ่านมาในบทความนี้ จะขออธิบายเรื่องราวของดอกเบี้ย ว่าลักษณะดอกเบี้ยคงที่ & ดอกเบี้ยลอยตัว เป็นอย่างไร มีการคิดคำนวณ ภาระดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจากการกู้ธนาคารนั้นแบบไหน ?

 กู้แบงค์ซื้อบ้าน เป็นได้ทั้ง ดอกเบี้ยคงที่ & ดอกเบี้ยลอยตัว ?

ดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ (Fixed Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่ได้กำหนดไว้ตายตัวว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ มักเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในสินเชื่ออายุไม่นานนัก เช่น สินเชื่อรถยนต์, สินเชื่อรถมอเตอร์ไซต์ เป็นต้น เพราะ อัตราดอกเบี้ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจหรือเป็นไปตามต้นทุนการเงินของธนาคารอย่างแท้จริง ดังนั้น กรณีเป็นสินเชื่อบ้านที่มีอายุการกู้ยาวนาน จะใช้วิธีระบุระยะเวลาชัดเจน เช่น ระยะเวลา 3 ปีแรกคิด 4.5% เป็นต้น

ลักษณะการคำนวณดอกเบี้ย จะคิดตามตัวเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยต่อปี คูณ จำนวนเงินกู้ คูณ จำนวนปีที่กู้ กลายเป็นดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมด เมื่อรวมเข้ากับเงินต้นที่ทำการกู้ยืม แล้วหารเฉลี่ยระยะเวลาการกู้ ผลลัพธ์ออกมาเป็น ค่างวดที่ต้องผ่อนจ่ายในแต่ละเดือน

ดอกเบี้ยเงินกู้ลอยตัว (Floating Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระบุว่าจะใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเป็นอะไร โดยค่าอ้างอิงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามต้นทุนการเงินของนั้นๆ มักเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ถูกนำมาใช้กับสินเชื่อที่มีระยะเวลายาวนานอย่างสินเชื่อกู้ซื้อบ้าน เช่น MLR , MRR เป็นต้น

ลักษณะการคำนวณดอกเบี้ย จะคิดตามจำนวนเงินต้นคงเหลือ มีวิธีการคิดค่างวดผ่อนที่ซับซ้อน ค่างวดผ่อนแต่ละเดือนจะถูกหักดอกเบี้ยจ่ายออกไปก่อน ส่วนที่เหลือถึงจะเป็นเงินต้น ดังนั้น ค่างวดผ่อนช่วงแรกๆ จึงมีสัดส่วนดอกเบี้ยจ่ายสูงกว่าเงินต้นอย่างมาก สามารถใช้บริการคำนวณอัตโนมัติฟรีได้ที่ การคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ความแตกต่างของการคำนวณ ดอกเบี้ยคงที่ และดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ?

ขออธิบายว่า ดอกเบี้ยจ่ายมากน้อยขึ้นอยู่กับ จำนวนเงินต้นในการยื่นกู้ , ระยะเวลาในการกู้ และ วิธีคิดดอกเบี้ยเงินกู้ด้วย ซึ่ง อัตราดอกเบี้ยคงที่จะมี ความยืดหยุ่นน้อยกว่า อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ที่คำนวณตามเงินต้นคงเหลือ ยิ่งเหลือเงินต้นน้อยลงเท่าไหร่ ดอกเบี้ยก็น้อยลงตามไปด้วย

บ้านคุ้มค่าขอยกตัวอย่าง ความแตกต่างดอกเบี้ยจ่ายรวม 2 ประเภทนี้ ให้ศึกษาเบื้องต้นแบบง่ายๆ ดังนี้

เมื่อสมมติกู้ซื้อทาวน์เฮ้าส์ 2 ล้านบาท โดยธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยให้เลือกดังนี้

แบบที่ 1 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรก 5.6%

แบบที่ 2 : อัตราดอกเบี้ยลอยตัว แบบลดต้น-ลดดอก 5 ปีแรก MRR -2.20% = 5.6% (สมมติดอกเบี้ย MRR คือ 7.8%)

หลังจาก 5 ปี คิดอัตราดอกเบี้ย MRR -1% ทุกกรณี

ดอกเบี้ยคงที่ & ดอกเบี้ยลอยตัว คืออะไร (ตัวอย่างดอกเบี้ยคงที่)

ดอกเบี้ยคงที่ & ดอกเบี้ยลอยตัว คืออะไร (ตัวอย่างแบบลดต้น-ลดดอก)

เมื่อผ่านการคำนวณแบบง่ายๆแล้ว จะเห็นว่า แบบที่ 2 (ลดต้น-ลดดอก) มีผลรวมดอกเบี้ยจ่ายน้อยกว่า แบบที่ 1 (ดอกเบี้ยคงที่) อย่างชัดเจน เพราะได้รับประโยชน์จากความยืดหยุ่นในการคิดดอกเบี้ยจากฐานเงินต้นที่ลดลงนั้นเอง ทั้งนี้เพื่อความไม่ประมาท ควรศึกษารายละเอียดเงื่อนไขดอกเบี้ยตลอดจนครบอายุสัญญาด้วย

หวังว่าบทความนี้ จะช่วยให้ท่านผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวของ ดอกเบี้ยคงที่ & ดอกเบี้ยลอยตัว รวมทั้งดอกเบี้ยลดต้นลดดอกมากขึ้น เป็นตัวอย่างนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้ และในเรื่องต่อไปลองมาติดตามกันดูว่า ข้อควรรู้ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน มีอะไรกันบ้าง ?

Comments

แสดงความคิดเห็นที่นี้

Powered by Facebook Comments

More in ข่าว สงขลา

เก้าอี้สตูล

เก้าอี้สตูล เบาะนั่ง

adminธันวาคม 15, 2023
bar in Bangkok

SUUP ARI BAR ใจกลางย่านอารีย์ 

adminธันวาคม 3, 2023

ร้านจำหน่ายและติดตั้งเบรก RePower

adminพฤศจิกายน 12, 2023
สินเชื่อโฉนดที่ดิน

โฉนดครุฑสีอะไร ยื่นกู้ได้ ?

adminพฤศจิกายน 11, 2023

AP Brake ชุดเบรกรถยนต์คุณภาพจากแบรนด์ AP Racing นำเข้าจากสหราชอาณาจักร

adminกันยายน 14, 2023
ทำฟัน พิษณุโลก

คลินิกทันตกรรมพิษณุโลก ให้บริการโดยหมอฟันผู้เชี่ยวชาญ

adminกรกฎาคม 17, 2023

Hair Volume ร้านทำผม บางแค

adminมิถุนายน 18, 2023

วิธีการเลือกชั้นวางสินค้า rack ให้เหมาะกับการใช้งาน

adminพฤษภาคม 8, 2023

วีธีการเลือก โต๊ะประชุม ให้เหมาะกับการใช้งาน

adminเมษายน 4, 2023