อื่นๆ

กฎระเบียบและการเตรียมตัวเป็นผู้ส่งออก ส่งของจากไทยไปจีน

อื่นๆ

กฎระเบียบและการเตรียมตัวเป็นผู้ส่งออก ส่งของจากไทยไปจีน

 

ส่งของไปจีน – หากจะพูกถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว แน่นอนว่าประเทศแรกที่ทุกคนจะนึกถึงก็คือ ประเทศจีนอย่างแน่นอน และก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ประกอบการจะให้ความสนใจ ส่งของจากไทยไปจีน เนื่องจากประเทศจีนมี  23 มณฑล ประชากรรวมมากถึง 1,425.7 ล้านคน ซึ่งถือว่าเป็นยอดที่เยอะมากๆ เพียงแค่เห็นจำนวนประชากรของจีนแล้ว ก็ต่างทำให้ผู้ประกอบการไทยเองต้องหาข้อมูลความรู้การส่งออกสินค้าไปจีนกันเลย

 

ส่งของจากไทยไปจีน ซึ่งการจะส่งของไปจำหน่ายที่ประเทศจีน อย่างแรกที่เราต้องคำนึงถึงคือ กฎระเบียบของประเทศจีน ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องจัดเตรียม เพื่อส่งสินค้าได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว เราควรศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการท่านใดที่ต้องการขยายตลาดให้กับธุรกิจยิ่งต้องเตรียมตัวหาข้อมูลไว้ก่อน โดยวันนี้ทาง SME SHIPPING ได้รวบรวมข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับ กฎระเบียบประเทศจีน , เอกสารที่ต้องจัดเตรียม , สินค้าที่ห้ามส่งออก , สินค้าที่มีโควต้าการส่งออก มาให้ทุกคนได้ทราบกันแล้ว 

 

 

 • กฎระเบียบของประเทศจีน

ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่การตรวจสอบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของทั้งไทยและจีน รวมถึงการเตรียมพร้อมในตัวสินค้า เอกสารที่ต้องใช้ในการส่งออก และการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก เป็นต้น โดยจะแนะนำข้อมูลกฎระเบียบของจีนเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศว่า สินค้าใดนำเข้าได้บ้าง มีข้อจำกัดอย่างไร ต้องมีมาตรฐานระดับไหน และมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับหรือไม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยแน่ใจว่าสินค้าที่ตนมีอยู่พร้อมที่จะส่งออกไปจีนได้โดยจะไม่ติดอุปสรรค ณ ปลายทาง

 

 • ศึกษาการเตรียมตัวเป็นผู้ส่งออกไทย

หากว่าสินค้ามีความพร้อมตามข้อกำหนดของทางการจีน และประเมินว่ามีโอกาสเติบโตในตลาดจีนแล้ว สิ่งสำคัญลำดับต่อไป คือ การศึกษากฎระเบียบในส่วนของไทย ทั้งนี้ จำเป็นต้องศึกษาว่าไทยอนุญาตให้ส่งออกสินค้าประเภทใดบ้าง และสินค้าแต่ละประเภทมีข้อกำหนดและขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกอย่างไร ตลอดจนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวเป็นผู้ส่งออกสินค้าของไทย 

 

ส่งของไปจีน เบื้องต้น ก่อนการส่งออกสินค้าจากไทยไปจีนหรือประเทศอื่นๆ จำเป็นจะต้องศึกษาดูว่าทางการไทยอนุญาตให้ส่งออกสินค้าประเภทใดบ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตัวสินค้าที่สนใจจะส่งออก โดยปัจจุบันไทยได้แบ่งสินค้าส่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

 

 1. สินค้ากำหนดมาตรฐานส่งออก
 2. สินค้ากำหนดมาตรการส่งออก
 3. สินค้ากำหนดโควต้าส่งออก และ
 4. สินค้าทั่วไป

 

1) สินค้ากำหนดมาตรฐานส่งออก

พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2522 ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับสินค้าส่งออกของไทย เพื่อเป็น การรักษามาตรฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด และควบคุมคุณภาพของสินค้าที่จะส่งออกจากไทย ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้นำเข้าในต่างประเทศ และสร้างศักยภาพในการแข่งขันแก่สินค้าส่งออกของไทยด้วย

 

ส่งของจากไทยไปจีน ปัจจุบันไทยกำหนดสินค้าที่มีมาตรฐานส่งออก 10 รายการ ได้แก่ ข้าวโพด ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวฟ่าง แป้งมันสำปะหลัง ปลาป่น ไม้สักแปรรูป ปุยนุ่ย ถั่วเขียว และถั่วเขียวผิวดำ โดยสามารถดูข้อมูลอ้างอิงได้จากเว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ของไทย www.moc.go.th

 

(1) การส่งออกสินค้า 10 รายการข้างต้น ผู้ประกอบการจะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอบัตรประจำตัวผู้ส่งออกก่อน (จะกล่าวถึงรายละเอียดในลำดับต่อไป) โดยหลังจากที่ได้รับบัตรประจำตัวผู้ส่งออกแล้ว จำเป็นจะต้องยื่นคำร้องเพื่อขอเป็นผู้ส่งออกสินค้าที่มีมาตรฐานดังกล่าวกับสำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนในการยื่นจดทะเบียนได้ที่ http://ocs.dft.go.th  เมนู “ผู้ทำการค้า ขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน”

 

(2) หลังจากที่ยื่นคำร้องแล้ว จะต้องนำสินค้าที่ต้องการส่งออกให้สำนักงานตรวจสอบมาตรฐาน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือนิติบุคคล/ส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์ ทำการตรวจสอบสินค้าดังกล่าว

 

(3) หลังจากสินค้าผ่านเกณฑ์การตรวจสอบแล้ว จะได้รับ “ใบรับรองมาตรฐานสินค้า” จากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งจะใช้เป็นเอกสารประกอบการส่งออกสินค้า 10 รายการข้างต้น

 

2) สินค้ากำหนดมาตรการส่งออก

พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2522 ได้กำหนดมาตรการสำหรับ การส่งออกสินค้าจากไทย เพื่อเป็นการจัดระเบียบควบคุมการส่งออกให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลไทยกำหนดเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและประโยชน์ของชาติ ตลอดจนเป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศด้วย

 

ปัจจุบัน ไทยแบ่งสินค้าที่มีมาตรการการส่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สินค้าห้ามส่งออก สินค้าที่ต้อง ขออนุญาตส่งออก และสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน/ขึ้นบัญชีประกอบการส่งออก

 

 • สินค้าห้ามส่งออก

กระทรวงพาณิชย์ประกาศห้ามส่งออก “ทราย” เพื่อสงวนไว้ใช้สำหรับอุตสาหกรรมภายในประเทศ และเพื่อเป็นการป้องกันการทำลายสภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

 

สินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออก

 

1) สินค้าเกษตรกรรม ได้แก่

 • ข้าว / ข้าวส่งออกภายใต้โควต้าภาษีของสหภาพยุโรป
 • ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
 • ไม้และไม้แปรรูป
 • กาแฟ
 • กากถั่ว
 • ถ่านไม้
 • ช้าง
 • กุ้งกุลาดำมีชีวิต
 • หอยมุกและผลิตภัณฑ์
 • ปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิต

 

2) สินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่

 • น้ำตาลทราย
 • ถ่านหิน
 • เทวรูป
 • พระพุทธรูป
 • ทองคำ
 • สินค้ารี-เอ็กซ์ปอร์ต
 • แร่ที่มีทรายเป็นส่วนประกอบ

 

สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน/ ขึ้นบัญชีประกอบการส่งออก

 1. ผัก ผลไม้
 2. ดอกกล้วยไม้
 3. ลำไย
 4. ทุเรียน
 5. กุ้ง ปลาหมึก และผลิตภัณฑ์
 6. ปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลม
 7. สับปะรดกระป๋อง
 8. เครื่องนุ่งห่ม ด้าย ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์ทออื่นที่มิใช่เครื่องนุ่งหุ่ม
 9. รถยนต์และชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ส่งออกไปไต้หวัน
 10. เพชรที่ยังไม่เจียระไน

 

หมายเหตุ : สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการของสินค้าแต่ละประเภทได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ http://www.dft.go.th (หน้ามาตรการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของไทย) หรือติดต่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติม ได้ที่สำนักมาตรการทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ โทรศัพท์ 0-2547-4771-86

 

3) สินค้าที่มีโควต้าส่งออก

กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดโควต้าการส่งออกสินค้าบางประเภท เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณสินค้าที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ โดยปัจจุบันได้จำกัดปริมาณการส่งออกสินค้าสำคัญ 4 รายการ ได้แก่ 1) ข้าว 2) มันสำปะหลัง 3) น้ำตาล และ 4) ยางพาราโดยสามารถศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับ การส่งออกสินค้าทั้ง 4 รายการดังกล่าวได้จากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0-2547-4771-86 หรือสายด่วนหมายเลข 1385 เว็บไซต์ http://www.dft.go.th

 

4) สินค้าทั่วไป

สินค้าทั่วไป หมายถึง สินค้าอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากประเภทสินค้า 3 ประเภทข้างต้น ซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกได้โดยเสรี

 

SME SHIPPING ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่ง | ส่งของไปจีน

เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งระหว่างประเทศ ทั้งนำเข้าและส่งออก เชื่อมต่อคุณผ่านบริษัทขนส่งชั้นนำระดับโลก ครอบคลุมทุกรูปแบบการขนส่งสินค้าทั้งทางรถ ทางเรือ และทางเครื่องบิน ตอบโจทย์ทุกความต้องการรองรับทุกการขนส่งเพื่อคุณโดยเฉพาะ

 

บริการเสริมความสะดวกสบายให้กับคุณ

ให้การส่งพัสดุของคุณสะดวกกว่า ครบครันกว่า สบายใจกว่าใคร ด้วยบริการเสริมที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมา และแอปพลิเคชันที่ท่านสามารถจัดการเรื่องขนส่งได้อย่างครบครันและง่ายดาย สิ่งที่เคยยุ่งยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

 

เชื่อถือได้ ลูกค้าไว้วางใจ

SME SHIPPING เปิดให้บริการมากกว่า 12 ปีด้วยประสบการณ์ที่จัดส่งพัสดุที่มีมาอย่างยาวนานของเรา จึงทำให้เรามีทางออกในการแก้ไขปัญหาการจัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ ลูกค้าจึงไว้ใจส่งพัสดุไปต่างประเทศกับเรา

 

ส่งไปได้ทั่วโลกมากกว่า 200 ประเทศทั้งทางรถ ทางเรือ ทางเครื่องบิน ชิ้นเดียวก็ส่งได้ ส่งได้ทั่วโลก รับประกันสูงสุด

 

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที

Comments

แสดงความคิดเห็นที่นี้

Powered by Facebook Comments

More in อื่นๆ

ร้านอาหาร ใกล้ฉัน

นวลทอง ซีฟู้ด ร้านอาหาร ใกล้ฉัน

adminกุมภาพันธ์ 29, 2024
ร้านลูกโป่ง

ร้านลูกโป่ง balongballoons จัดงานต่างๆ

adminกุมภาพันธ์ 28, 2024
pharmacy

BIGYA Pharmacy – บิ๊กยา อ่อนนุช

adminกุมภาพันธ์ 23, 2024
erotic massage

nurumassage erotic massage

adminกุมภาพันธ์ 20, 2024

Calling TU ร้านคราฟเบียร์

adminกุมภาพันธ์ 19, 2024
โรงแรมพัทยา

โรงแรมแกรนด์บางเสร่ โรงแรมพัทยา

adminกุมภาพันธ์ 17, 2024
ปิ่นโตถวายพระ

ทำบุญวันสำคัญด้วยปิ่นโตถวายพระ

adminกุมภาพันธ์ 15, 2024
ตู้เหล็กเก็บเครื่องมือช่าง

ตู้เหล็กเก็บเครื่องมือช่าง

adminกุมภาพันธ์ 14, 2024
ส่งของไปอเมริกาแพงไหม

ส่งของจากไทยไปอเมริกา แพงไหม

adminกุมภาพันธ์ 12, 2024